Disclaimer

Algemeen

De website http://www.sonniuspark.nl wordt beheerd door de ontwikkelende partijen, mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Op het gebruik in de ruimste zin van het woord van deze website zijn de navolgende voorwaarden alsmede Nederlands Recht van toepassing. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwikkelende partijen. De volgende bepalingen zijn voorwaarden uit een wettelijke overeenkomst tussen u en de ontwikkelende partijen. Door u toegang te verschaffen tot deze website, in deze website te bladeren en/of deze website te gebruiken, verklaart u deze bepalingen te hebben gelezen, te hebben begrepen, ermee akkoord te gaan en eraan gebonden te zijn en alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken. De ontwikkelende partijen kunnen deze voorwaarden te allen tijden wijzigen door de tekst op deze pagina bij te werken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. U dient deze pagina derhalve regelmatig te bezoeken teneinde vast te stellen aan welke actuele voorwaarden u gebonden bent. Deze website bevat mogelijk eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd.

 

Informatie

De informatie op deze website is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De ontwikkelende partijen nemen bij het beheer van deze website een hoge mate van zorgvuldigheid in acht. Desondanks staan zij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan deze technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. Het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. De op deze website weergegeven informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. De ontwikkelende partijen kunnen tevens te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma’s dan wel de projecten die in deze informatie worden beschreven. De ontwikkelende partijen wensen van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan de ontwikkelende partijen wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Berichten die u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. De ontwikkelende partijen adviseren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan de ontwikkelende partijen te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico. Door de ontwikkelende partijen enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u de ontwikkelende partijen het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te gebruiken, te reproduceren, af te beelden, te verzenden en te distribueren, en gaat u er tevens mee akkoord dat het de ontwikkelende partijen vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. De ontwikkelende partijen zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan de ontwikkelende partijen hebt toegezonden, tenzij (a) de ontwikkelende partijen uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) de ontwikkelende partijen u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) de ontwikkelende partijen daartoe rechtens wordt gedwongen.

 

Actief verstrekte informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op deze website, kan u worden gevraagd om uw persoonlijke- of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk door de ontwikkelende partijen worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met de ontwikkelende partijen worden verwerkt. Daarbij geldt dat de ontwikkelende partijen deze gegevens niet aan derden zullen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde diensten en/of producten. In dergelijke gevallen zijn deze derden echter niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door u bestelde diensten en/of producten.

 

Passief verstrekte informatie

Indien u gebruik maakt van het internet, stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van websites in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen, zoals het 'IP-nummer' van de computer waarmee u op het internet bent aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser daarvan en de laatste website die door u is bezocht. Met behulp van deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van websites (ook die van De ontwikkelende partijen) worden verbeterd. Voorzover de ontwikkelende partijen dergelijke gegevens gebruiken, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt. 'Cookies' Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte website op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de website bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een website te verbeteren. Voorzover de ontwikkelende partijen dergelijke cookies gebruiken, zijn deze bedoeld om deze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

 

Beschikbaarheid

De informatie die De ontwikkelende partijen publiceert op het World Wide Web kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar De ontwikkelende partijen producten, -programma's, –projecten of -diensten die in uw land niet aangekondigd of niet beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat de ontwikkelende partijen de intentie hebben dergelijke producten, programma's of diensten in uw land aan te kondigen. De verplichtingen van de ontwikkelende partijen betreffende haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten waaronder ze worden geleverd. Indien u vanaf deze website een product of dienst van De ontwikkelende partijen verkrijgt welke wordt geleverd zonder of buiten de werkingssfeer van een overeenkomst, dan wordt dat product of die dienst geleverd "AS-IS", zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en is het gebruik van dat product of die dienst geheel voor uw eigen risico.

 

Intellectuele eigendom

De ontwikkelende partijen behouden dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ontwikkelende partijen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Gekoppelde sites

Op de website van de ontwikkelende partijen wordt, naast verwijzingen naar websites van aan de ontwikkelende partijen gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat de ontwikkelende partijen door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaan voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan De ontwikkelende partijen. Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

 

Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS DE ONTWIKKELENDE PARTIJEN (DANWEL HAAR WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN OF VERTEGENWOORDIGERS) JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF (ANDERE) (GEVOLG-)SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE ANDERE WEBSITE WAARNAAR EEN HYPERLINK VERWIJST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKENDE SYSTEMEN OF ANDERSZINS, ZELFS NIET INDIEN DE ONTWIKKELENDE PARTIJEN UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT. IN VOORKOMENDE GEVALLEN DIENT VOOR DE ONTWIKKELENDE PARTIJEN IN DIT VERBAND TEVENS TE WORDEN GELEZEN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN. ALLE INFORMATIE WORDT DOOR DE ONTWIKKELENDE PARTIJEN UITSLUITEND OP "AS IS" BASIS VERSTREKT. DE ONTWIKKELENDE PARTIJEN STAAT ER NIET VOOR IN EN VERSTREKT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

 

U bent zelf verantwoordelijk van het nemen van gepaste voorzorgsmaatregelen om zeker te stellen dat hetgeen u voor uw gebruik selecteert, vrij is van items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en/of andere items van destructieve aard.

 

Son&Breugel, 2011

 Disclaimer