Veel gestelde vragen

Om de rubriek ‘veelgestelde vragen’ voor u overzichtelijk te maken, staan de vragen en antwoorden per thema bij elkaar. Klik op een van de thema’s en vindt antwoord op de vraag die u bezig houdt.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Henk van der Wal, via telefoon 06-270 684 49 of email h.vanderwal@sonenbreugel.nl

Vragen n.a.v. informatiebijeenkomst 23 februari 2017

1. Herinrichting Rooijseweg

De nieuwe Rooijseweg is schaars verlicht; de ventweg langs het project Heijmans (deelgebied M) heeft nog helemaal geen verlichting.

Op dit moment staat er – in afwachting van de LED verlichting – op de juiste plekken nog tijdelijke verlichting langs de Rooijseweg. Langs de lange stukken weg komen minder lantaarnpalen, omdat voor die weggedeelten uit natuuroogpunt gekozen is voor zichtverlichting om zo de overgang van de woonwijk naar het niet verlichte Dommeldal te bewerkstelligen. Donker is namelijk goed voor de natuur.

Rondom deelgebied M (Libellenlaan, Zebrakever, Penseelkever en ventweg Rooijseweg) zullen op korte termijn een aantal lichtmasten worden geplaatst. Dit zal met de nieuwe bewoners nog worden gecommuniceerd. Vanaf komend najaar wordt het Sonniuspark voorzien van LED verlichting, waaronder de Rooijseweg. Met name de kruisingen en oversteken zullen goed worden verlicht.

Verkeer lijkt op sommige plaatsen gedeelten van de bermen te gebruiken.

 De gemeente zal een rijproef doen met een vrachtauto om te bezien of de schade inderdaad het gevolg is van het nieuwe wegprofiel of dat het ergens anders aan ligt (o.a. te hard rijden).

De bocht van de nieuwe kruising Bijenlaan - Rooijseweg is te krap voor een auto met aanhanger.

Dit wordt ook meegenomen in de evaluatie van de herinrichting.

Bij de Landing wordt bij grootschalige evenementen nog steeds in de berm geparkeerd.

Het parkeerterrein bij de Landing is uitgebreid met een aantal parkeerplaatsen. Bij grote drukte kan gebruik gemaakt worden van de extra aangelegde parkeerplekken langs de Rooijseweg ter hoogte van het SBC sportcomplex. Ter hoogte van de Landing zal het parkeren in de bermen worden gefrustreerd d.m.v. het plaatsen van paaltjes en begroeiing. Onderzocht wordt of er extra verkeersmaatregelen nodig zijn. Er komt een verwijsbord naar parkeren langs de Rooijseweg bij SBC.

2. Komen er ondergrondse afvalcontainers in de wijk?

Op dit moment wordt de grijze bak 1 x per 4 weken geledigd. Het streven is om het plaatsen van ondergrondse containers in de wijk nog dit jaar plaats te laten vinden. De plaats waar wordt nog afgestemd met de bewoners.

 3. Vinden de lozingen van de Rendac nog plaats via de Sonse Heideloop?

Wethouder Visser heeft een toelichting gegeven. Eerst was de lozing via het Wilhelminakanaal, later via de Sonse Heideloop, maar al enige tijd via de waterloop ten noorden van het Sonniuspark.

4. De beplanting bij de woonwagenlocatie is verwijderd aan de zijde van de Libellenlaan en Sonse Donk. Wordt daar iets aan gedaan?

Woningstichting ‘thuis heeft een groot deel van het groen en de aarden wal verschoven, waardoor beplanting moest worden verwijderd. Dit om het plaatsen van nieuwe bergingen en een verbeterde aarden wal bij de woonwagenstandplaatsen mogelijk te maken. De gemeente heeft, in verband met de verbetering van de waterhuishouding, een wadi tussen de vernieuwde aarden wal en de Libellenlaan aangelegd. De gemeente zal tegen de aarden wal wederom begroeiing plaatsen. In de wadi komt van zelf begroeiing.  Na verloop van tijd zal het geheel en meer aangeklede aanblik geven.

5. Er staan te weinig afvalbakken. Soms loop je erg lang met je afvalzakje met hondenpoep tot je een afvalbak tegenkomt. In het noordelijk park is geen afvalbak.

In principe is het beleid minder afvalbakken. Optimaliseren is wel mogelijk (verplaatsen). Bewoners worden uitgenodigd met voorstellen te komen.

6. Het gezamenlijk gebruik van speelvoorzieningen in de buitenruimte van school De Ruimte is soms lastig voor kinderen van bewoners aan de Honingbij. Ook ligt er vaak rommel. Er is te weinig toezicht door de leerkrachten.

De speelvoorzieningen staan in gedeeld gebied. Ze kunnen dus door zowel de kinderen van de school als de bewoners gebruikt worden. De school zal worden gevraagd het toezicht te intensiveren en de rommel op te ruimen.

7. Het talud van de toegangsbrug in de buitenruimte is in slechte staat van onderhoud. Gebeurt daar nog iets aan?

De school is de eigenaresse van het talud en heeft de gemeente meegedeeld dat het talud een stevige opknapbeurt krijgt.

8. De telefonische bereikbaarheid aan de Bijenlaan is slecht.

Er ontstaat een levendige discussie tussen de bewoners over mogelijke oplossingen. De providers dienen daar voor te zorgen.

9. Er wordt een voetpad/ventweg aangelegd ten noorden van de Bijenlaan. Hoe zit dat ter plaatse van de Bijenlaan 22 t/m 26?

Om een goede de waterhuishouding te verzekeren zal er een duiker worden aangelegd. Op de grond die de duiker bedekt komt dan het voetpad. De directievoerder van de gemeente zal aan de bewoners tekst en uitleg geven.

Bouw- en ontwikkelplannen.

10. Gevraagd is wat de vervolgontwikkeling van de wijk zal zijn. Wat is de noodzaak van rijwoningen in de Bosrand. Is de grondprijs niet te hoog?

Rijwoningen worden deels alleen gebouwd in de noordelijke plandelen I, J en K.  In de rest van de Bosrand komen uitsluitend vrijstaande woningen en tweekappers.

De gemeente doet een onderzoek naar herverkaveling van de deelgebieden D, E, F en G. Het vrijgeven voor de verkoop van een deel van de kavels zal dit voorjaar zijn. De huidige woningmarkt vraagt om kleinere kavels voor particuliere woningbouw. Er zijn nog teveel grote bouwkavels waar geen vraag naar is. Er is behoefte aan kavels van 400 – 600m2. De grondprijs in Son en Breugel loopt in de pas met die in de regio.Vragen n.a.v. informatiebijeenkomst 16 april 2015

LEEFOMGEVING/GROENBEHEER

 1. De oversteek van de Keverlaan naar de Honingbij is – ondanks de op de Bijenlaan aangelegde drempels – nog steeds onveilig.
  De gemeente zal nabij de kruising twee extra attentieborden plaatsen.

 2. Het feit dat de tijdelijke verlichting rond middernacht uit gaat geeft een onveilig gevoel.
  De gemeente zal op onveilige- en gevaarlijke plekken de verlichting ’s-nachts laten branden.

 3. Wanneer wordt de tijdelijke verlichting vervangen?
  Het is nog niet bekend wanneer de gemeente  een besluit zal nemen om de gehele gemeente te voorzien van LED verlichting, inclusief Sonniuspark. Daar waar nog knelpunten zijn zullen extra tijdelijke lantaarnpalen worden bijgeplaatst.

 4. Op met name de Libellenlaan wordt te hard gereden.
  Alle wegen in Sonniuspark zijn 30 km/u wegen. Primair wordt een beroep gedaan op bewoners om niet te hard te rijden. Omdat ook bouwverkeer en sluipverkeer gebruik maakt van met name de Libellenlaan zullen op die weg tijdelijk een drietal drempels worden aangelegd. De gemeente zal ook de aannemers, die van deze weg gebruik maken, aanspreken. Boa’s kunnen extra aandacht geven aan deze overtreding.

 5. Hoe zit het met het doorrijden van de doorsteek Afrikalaan?
  Deze zal weer met de legioblokken worden dichtgezet nu het parkeerterrein is aangelegd.

 6. Gebruik van kliko’s.
  De gemeente heeft voor het gebruik van kliko’s een gemeente brede aanpak; voor Sonniuspark geldt nog een aparte aanpak.

 7. Kan er een hondenuitlaatplek worden aangewezen in het park (noord)? Honden uitlaten op de geluidwal wordt door de Boa’s gedoogd.
  De gemeente zal dit intern bespreken eerst nadat er een officieel verzoek binnen is gekomen.

 8. Kan er iets gedaan worden aan het gebruik van de geluidwal door motocrossers?
  De gemeente  kent dit probleem zal dit bespreken met de politie.

 9. Kan er een speeltuintje worden aangelegd  nabij de vrije kavels?
  De gemeente  zal bezien of er - eerder dan gepland-  toch een speeltuintje nabij de vrije kavels kan worden  aangelegd(voorterrein van Bijenlaan 26).

 10. Op diverse plekken is het asfalt langs de molgoten aan het afbrokkelen: Keverlaan, Libellenlaan en Zebrakever.
  De gemeente doet periodiek een rondgang door de wijk. Daar waar slechte stukken weg zijn zal het wijkteam dit repareren.

 11. Kan de boomstronk ter hoogte van Keverlaan/Libellenlaan worden verwijderd.
  Ja, dat kan. In het plantseizoen zal een nieuwe boom worden geplant.

 12. Aan de Waterjuffer is een lichtmast afgezaagd. Komt daar nog een nieuwe paal voor terug?
  Aan Enexis  wordt gevraagd wat daar de bedoeling van is.

 13. Gaat de gemeente op de onbebouwde plandelen dieren laten grazen.
  Hierover is nog geen besluit genomen.

 14. Wordt de geluidwal nog langer gemaakt?
  Neen, dat is niet het geval.

 15. In de Hoven is de beplanting op de koppen van het binnenterrein verwijderd. Komt deze nog terug en zo ja, wanneer?
  Het betreft taxusbeplanting die kapot is gegaan. Deze is besteld en wordt zo mogelijk nog dit voorjaar – na een periode met regen – aangebracht.

 16. Kan er op de trap van de geluidwal nabij de zwaluwtil een leuning worden gemaakt?
  De gemeente beziet de mogelijkheid daartoe.

BOUW- EN ONTWIKKELPLANNEN

 1. Is bekend hoe de verkaveling wordt van veld B Keizerlibel e.o.?
  Neen, die is nog niet bekend. Een  verkaveling is in studie.

 ROOIJSEWEG (antwoorden Bert Huls - landschapsarchitect)

 1. Krijgt de Landing ook extra parkeerruimte?
  Ja, er komen wel enkele plaatsen bij. Door het nieuwe voetpad kan bij grote drukte ook gebruik gemaakt worden van de extra parkeerplaatsen aan de Rooijseweg bij SBC.

 2. Wordt de bushalte bij de Jufferlaan verplaatst?
  Ja, die wordt verplaatst naar de definitieve plek richting dorp en komt ter hoogte van de Penseelkever.

 3. Hoe weten we zeker dat het groene bosje naast het woonwagenkampje ook daadwerkelijk dicht en groen wordt?
  Dat heeft te maken met het volume dat het krijgt en de type beplanting dat gaat ontstaan.

 4. Zorgen de verschillende poelen en sloten er voor dat we in de toekomst te maken krijgen met paddentrek en alle dure voorzieningen die daar bij horen?
  Neen, paddentrek zie je vooral op plaatsen waar padden vanuit een vochtige leefomgeving, zoals een bosgebied , naar het water trekken; maar omdat de flank door een woonwijk gevormd wordt is die verwachting minimaal.

 5. Hoe worden de huizen die aan de kant van de Dommel liggen ontsloten ?
  Ze krijgen allemaal een rechtstreekse uitgang op de Rooijseweg, zodat ze in de toekomst niet meer over het fietspad behoeven te rijden.

 6. Kan ik wel van de ene kant naar de andere kant met mijn auto oversteken ter hoogte van zo´n middendruppel?
  Ja, want alleen de koppen van de middendruppel liggen verhoogd; het tussenliggende deel  ligt vlak, op het niveau van de weg.

 7. Hebben alle wegen van rechts voorrang ?
  In tegenstelling tot hetgeen gezegd is tijdens de bewonersavond  is  de Rooijseweg wel een voorrangsweg in verband met het 50 km/u regime en de kruisingen van 30 km/u wegen met de Rooijseweg.

 8. Waarom geldt er buiten de bebouwde kom een snelheid van 60 km?
  Dit is vanwege het feit dat zo´n snelheidsregime wettelijk is vastgesteld voor dit soort wegen.

 9. Hoe sluit de weg aan op de weg in Nijnsel?
  Het verschil in wegbreedte is minimaal dus we kunnen de aansluiting vloeiend in elkaar laten verlopen.

 10. Wat zijn die grote groene vlakken op de door Bert Huls getoonde tekening?
  Dat zijn zogenaamde “ruimte voor ruimtekavels” die ook direct op tekening zijn aangegeven:
  Het zijn enkele toekomstige bouwmogelijkheden voor grote kavels.

 11. Komt er ook een voetpad in het stuk aan de noordkant buiten de bebouwde kom?
  Ja, daar komt in ieder geval in het eerste deel een voetpad dat aansluit op de loopuitgang van de woningen en aansluit op de recreatieve wandelverbinding aan de dommelkant.

 12. Ontstaat er door het nieuwe water bij de kruising Villenbraken niet extra mist?
  Het ontstaan van mist heeft niets met die kleine waterpartijen te maken. Mist ontstaat meestal na sterke afkoeling in de nacht daar waar de bebouwde kom op houdt en het buitengebied begint.

 13. Wordt de ovatonde ook in de planvorming meegenomen?
  Neen, die valt buiten de herinrichting van de Rooijseweg.

 14. Zijn de bewoners aan de Walcherenlaan die met hun achtertuin aan de Rooijseweg liggen geïnformeerd over het nieuwe voetpad?
  Ja, ze zijn al in oktober 2014 op de hoogte gebracht van de plannen en uitgenodigd om de plannen te bekijken en van commentaar te voorzien.

 15. Is het niet verstandig om de boomgroep in de Rooijseweg ter hoogte van de Bijenlaan iets te verschuiven, zodat de kruising beter overzichtelijk wordt?
  Dit wordt opnieuw bezien.

Algemene vragen

Wat is de stand van zaken van de bouwactiviteiten?
Eind 2018 is ongeveer 3/4 van de totale nieuwbouw gerealiseerd. De Hoven Noord en De Hoven Zuid zijn reeds gerealiseerd. Evenals de woningen aan De Brink. De bouwprojecten aan de Bijenlaan (Sonse Hout)en Rooijseweg (Son aan de Dommel) zijn gereed. Een vervolgfase van beide ontwikkelaars is in de verkoop. De uitgifte van nieuwe en tevens laatste kavels bestemd voor zelfbouw zal in 2019 plaatsvinden.

Welke onderwijsvoorzieningen zijn er in Sonniuspark?
Aan de Bijenlaan is de multifunctionele accommodatie, waarin basisschool De Ruimte, gevestigd. In het voorjaar van 2015 is deze school in gebruik genomen.

Geldt er een anti-speculatiebeding op de woningen?
Een bouwkavel bestemd voor zelfbouw dient door de eigenaar bewoond te worden.

Welke normen gelden er met betrekking tot parkeren?
Voor vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap woningen dienen er twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd. Indien deze norm anders is wordt dat vooraf gemeld. 
 
Wie zijn de makelaars van de verschillende projectmatige vrije sector woningen en 2^1 kap?
Verkoopinformatie over de woningen van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Heijmans is te vinden op respectievelijk Sonse Hout en Son aan de Dommel, en Van Santvoort makelaars te Nuenen, Kruijswijk Makelaardij te Son en Breugel en Makelaarskantoor Van Uffelen te Eindhoven.

Hoe komt men in aanmerking voor een twee-onder-één-kap woning?
U kunt samen met een bouwpartner een twee-onder-één-kap woning bouwen. Hiertoe kunt u een kavel bij de gemeente kopen tijdens de uitgifte van vrije kavels. Een andere mogelijkheid is om samen met anderen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningen te bouwen, waaronder uw twee-onder-één-kap woning. Voor meer informatie kijkt u bij “CPO”. Ook Van Wanrooij Projectontwikkeling (Sonse Hout) en Heijmans (Son aan de Dommel II) bouwen twee-onder-één-kap woningen. 
      
Is er geluidsoverlast van de vliegtuigen en de A50 in het Sonniuspark?
Tussen het Sonniuspark en de snelweg A50 is een geluidswal aangelegd die als een boslandschap wordt vormgegeven. Zo wordt de nieuwe wijk afgeschermd van het geluid én krijgt de wijk een mooi groen uitloopgebied. Sonniuspark ligt naast één van de aanvliegroutes van Eindhoven Airport. Omtrent de toekomst van Eindhoven Airport verwijzen wij u naar de informatie op de website “Samen op de Hoogte” en naar de informatie van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid is namelijk een initiatief gestart in samenwerking met Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, randgemeentes en bewoners- en belangenverenigingen middels een proefcasus waarbij (innovatieve) maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van EA in een gezonde leefomgeving. Zie voor relevante informatie de links http://samenopdehoogte.nl/ en  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/13/eindhoven-airport-proefcasus-voor-duurzame-ontwikkeling-luchtvaart.
   
Heeft iemand uit Eindhoven evenveel kans op een kavel of woning als iemand uit Son en Breugel?
Ja, iedereen krijgt een gelijke kans een woning of kavel te kopen in Sonniuspark, ongeacht waar iemand woonachtig is.

Welke maatregelen voor duurzaamheid zijn er in Sonniuspark?
Sonniuspark is een duurzame wijk. Er is een gescheiden watersysteem, dat wil zeggen dat het regenwater niet in het riool terechtkomt maar direct wordt teruggegeven aan de natuur. Ook het materiaalgebruik bij de groenaanplant wordt duurzaam toegepast. Verder is het een ruime en groene wijk waarin de natuur een belangrijke rol speelt. Vanaf 1 juli 2018 geldt de plicht om gasloos te bouwen. 
Gemeente Son en Breugel maakt deel uit van De Groene Zone, een collectief van 12 gemeenten in het Zonnepanelenproject ZO Brabant. Aanschaf, beheer, onderhoud van zonnepanelen en het financiële traject hieromtrent wordt dan volledig begeleid gedurende 15 jaar. Kijk voor meer informatie op www.degroenezone.nl. Voorts is er nog de energiecoöperatie Sonenergie voor en door inwoners van Son en Breugel om eigen, duurzame en betaalbare energie voor de leden en inwoners mogelijk te maken www.sonenergie.nl. Om de geschiktheid van een bestaande woning voor zonnepanelen te bekijken: www.zonnescanbrabant.nl.

Wat is de status van het bestemmingsplan/uitwerkingsplan?
In 2018 is het nieuwe bestemmingsplan Sonniuspark Herziening 2017 van kracht geworden. U vindt dit terug onder "Informatie/bouwen en wonen".

Hoeveel woningen komen er?
In Sonniuspark worden ca. 750 woningen gebouwd.

Wanneer is de hele woonwijk gereed?
Verwacht wordt dat medio 2020 de wijk is afgebouwd.

Hoe komt men in aanmerking voor een sociale huur- of koopwoning in Son en Breugel?
Als u geïnteresseerd bent in een sociale huur- of koopwoning kunt u zich bij Woningstichting 'thuis registreren als geïnteresseerde of woningzoekende. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woningstichting 'thuis, telefoonnummer 040-24 99 999.

Wordt er elders Son en Breugel aan nieuwbouw gedaan?
Naast Sonniuspark worden er 150 woningen, verspreeid over heel Son en Breugel, gebouwd (plannen in bijvoorbeeld Kloppend Hart, Breugel, De VLoed, Hiva, e.d.).

Subsidie- en overige regelingen energieEr gelden landelijke (subsidie)regelingen  bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels, pelletkachels en zonnepanelen. Informatie is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-subsidie-voor-een-zonneboiler-of-voor-zonnepanelen en op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-subsidie-voor-een-warmtepomp. Met betrekking tot de aanschaf van zonnepanelen kun je de BTW op de aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst en kun je gebruik maken van de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds: www.energiebespaarlening.nl. Met betrekking tot o.a. zonneboilers en warmtepompen is het subsidiebedrag afhankelijk van de investering en het vermogen. Een indicatie (onder apparatenlijst) is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde .

Alternatieven voor aardgas
In het kader van de energietransitie worden sinds 1 juli 2018 alleen nog bouwaanvragen voor woningen op basis van gasloos bouwen in behandeling genomen. De alternatieven worden beschreven in het Lente Akkoord: https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2018/05/alternatieven-voor-aardgas.pdf

Wanneer maak ik een goede keuze in energiebronnen?
Natuurlijk speelt het financiële aspect naast de (on) mogelijkheid tot implementatie in het bouwplan een grote rol, maar ook de omgeving speelt hierin een grote rol. Zo is het goed om bij zonnepanelen de bouw zó te situeren dat optimale bezonning mogelijk is en dat het aanzicht prettig is. En ook wat betreft de keuze in bijvoorbeeld een type externe warmtepomp en de locatie ervan heeft gevolgen voor de omgeving in het kader van zicht en geluid. Het advies is dan ook uzelf hierover goed te laten voorlichten. Dat kan bij de installateur of leverancier, maar ook via www.sonenergie.nl.

Kaveluitgifte

Waar kan ik op de website de door de gemeente aangeboden bouwkavels vinden?
Ga naar | ZELFBOUW | scroll naar onderen en klik op een van de links naar Funda.

Zijn er verschillen in het kopen van een bouwkavel in Sonniuspark t.o.v. een andere naburige gemeente?
Er worden bouwkavels in diverse maatvoeringen aangeboden; zowel grotere bouwkavels met diepe tuinen als kleinere, compacte bouwkavels. Veel vrijheid is er ten aanzien van de te bouwen woning zodat verschillende bouwstijlen en divers materiaalgebruik Sonniuspark tot een dynamische omgeving maken. Om samenhang te creëren wordt gestuurd op het gebruik van de kleurstelling wit-antracietgrijs.

Welke eisen worden er gesteld aan de woning op de kavel?
De architectuur van de woning moet voldoen aan de bepalingen van het Uitwerkingsplan en het bestemmingsplan. Daarnaast is er een instandhoudingsplicht van de erfafscheidingen conform het beeldregieplan.

Wonen in een bouwput?
Zoals we ook al eerder aangegeven hebben zullen we altijd zoveel mogelijk proberen Sonniuspark in clusters te ontwikkelen. Als er woningen in een straat worden opgeleverd zullen we ook spoedig beginnen met het inrichten van de straat. Er zal te allen tijde gestreefd worden naar een prettig leefbare situatie. Ook als het gebied nog niet geheel kan worden ingericht zullen er voldoende inrichtingsmaatregelen worden genomen zodat er openbaar gebied wel volledig als dusdanig functioneert. De geluidswal, het park, het ven en de infrastructuur zijn volgens planning al aangelegd.

Omgevingsvergunning voor bouwen
Welke procedure moet er worden doorlopen om een omgevingsvergunning voor bouwen aan te vragen? 
Voor nadere informatie en nuttige links verwijzen wij u graag naar www.omgevingsloket.nl  of de webpagina van de gemeente over dit onderwerp.
 
Aan welke eisen moet de architectuur voldoen?
Zie hiervoor onder "Informatie/bouwen en wonen": Bestemmingsplan - Sonniuspark Herziening 2017.
 
Moet het ontwerp van mijn woning goedgekeurd worden door de welstandscommissie?
Ja, het ontwerp van uw woning zal door het ruimtelijke kwaliteitsteam een welstandstoets krijgen waarbij de kaders van het beeldregieplan kaderstellend zijn.

Waar kan ik vragen stellen over vrije kavels?
U kunt uw vragen schriftelijk stellen aan het Projectbureau Sonniuspark, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel of per  email: sonniuspark@sonenbreugel.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met Ingrid Graff via telefoonnummer 0499-491452.

Is het mogelijk om een aan huis gebonden beroep of een bedrijf aan huis te vestigen?
In het Sonniuspark zijn er beperkte mogelijkheden voor een bedrijf aan huis. In het uitwerkingsplan Sonniuspark is hier verder invulling aan gegeven.

Wat zijn de inschrijfkosten bij een vrije kavel? 
Inschrijving op de kavel van uw voorkeur (optiekosten) bedraagt € 250,- excl. BTW.

Wat is de grondprijs in Sonniuspark?
Zie hiervoor https://www.funda.nl/nieuwbouw/son-en-breugel/project-48350654-son-en-breugel-vrije-bouwkavels-sonniuspark/.


Hoe komt men in aanmerking voor een vrije kavel?
In een persoonlijk gesprek kunt u optie aanvragen op het door u uitgekozen bouwkavel. Neemt u hiervoor contact op met Ingrid Graff via telefoon 0499-491452 of email sonniuspark@sonenbreugel.nl
 
Hoe groot zijn de kavels in Sonniuspark?
De bouwkavels variëren in grootte en liggen gemiddeld genomen tussen de 400 en 600 m2. De actualiteit in het aanbod van bouwkavels kunt u vinden via de link: https://www.funda.nl/nieuwbouw/son-en-breugel/project-48350654-son-en-breugel-vrije-bouwkavels-sonniuspark/

 

CPO

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortweg CPO? 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een realisatievorm waarbij een koper samen met zijn toekomstige buren woningen ontwikkelt. 

Wat zijn de voordelen van het bouwen in CPO verband?
Indien u samen met anderen bouwt heeft u een financieel voordeel. U neemt samen één architect in arm, laat gezamenlijk een sonderingsonderzoek doen voor de bodemgesteldheid, besteedt gezamenlijk de bouw aan bij een aannemer, etc. Kortom: op allerlei terreinen kunt u een financieel schaalvoordeel behalen. Daarnaast neemt de verplichte bouwbegeleiding u de zorgen van de bouwcontrole uit handen.

Welke locaties in Sonniuspark komen in aanmerking voor CPO?
Welke locatie in aanmerking komt voor CPO is sterk afhankelijk van het type en aantal woningen dat een initiatief graag zou willen bouwen. We treden graag met u in overleg om uw wensen een goede plek te geven in Sonniuspark.

Welke typen huizen zijn er mogelijk in een CPO-project?
Hierbij kunt u denken aan vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap woningen.

Welke eisen stelt de gemeente Son en Breugel aan de begeleiding van een CPO-traject?
De gemeente zal CPO initiatieven alleen in behandeling nemen indien er sprake is van professionele begeleiding. De ervaring in Son en Breugel en elders in Nederland leert dat dit de voortgang en het project ten goede komt. Het project heeft dan meer kans van slagen en heeft een betere kwaliteit.

Welke grondprijs is er voor een CPO-project?
De grondprijs is gelijk aan die voor de vrije kavels.Omgeving

Welke erfafscheidingen zijn mogelijk?
Daar waar uw kavel grenst aan openbaar gebied is het verplicht om een beukenhaag als erfafscheiding te planten.
Op sommige plaatsen neemt de gemeente dit voor haar rekening. De gemeente zorgt voor het snoeiwerk aan voor- en bovenkant. 
 
Welke kleur kan mijn huis krijgen?
De wijk heeft een hoofdtoon qua kleur. Verspreid zijn afwijkingen op deze hoofdtoon mogelijk. Als u de wijk bezoekt kunt u, aan de diversiteit die er nu al is, zien dat in overleg bijna alles mogelijk is. 
 
Hoe zien de straten er uit?
Het "Handboek Woonomgeving Sonniuspark" geeft een goede impressie hoe de straten eruit komen te zien. Hierin worden drie niveaus gepresenteerd. Er is gekozen om het basis-plus niveau (niveau 3) toe te passen in Sonniuspark. De woonstraten worden bestraat met een klinker met een minerale (kleurvaste) toplaag, met uitzondering van de Libellenlaan die geasfalteerd is.
 
Welke duurzame oplossingen zijn er voor water in de wijk?
De wijk kent een gescheiden rioolstelsel waarbij regen wordt opgevangen en in de wijk wordt geïnfiltreerd. In de openbare ruimten zijn met inrichtingsmateriaal her en der wadi’s aangelegd om het hemelwater in de grond te laten infiltreren.
 
Wat is de gesteldheid van de bodem in Sonniuspark?
De grond in Sonniuspark wordt verbeterd om de waterdoorlatendheid te garanderen. De gemeente eist om vóór de aanleg van de tuin minimaal 0,75m diep de grond om te spitten.


Infrastructuur

Hoe is de ligging van Sonniuspark? 
Een kwestie van een paar minuten en u zit op de A50. Binnen het kwartier bent u dan in het centrum van Eindhoven en zowel Den Bosch als Tilburg zijn in een klein half uur te bereiken. Zelfs Utrecht ligt ruim binnen het uur rijden. Naar het speciale forensenstation in Best is het iets meer dan 10 autominuten en voor Eindhoven Airport geldt 20 minuten.

Hoe worden kabels en leidingen en de riolering aangelegd?
De kabels en leidingen worden tot aan de perceelgrens aangelegd. Tevens worden er voorzieningen getroffen voor glasvezel (de daadwerkelijke aansluiting wordt gerealiseerd als de wijk voor het grootste deel is bewoond). De aansluiting en de aanleg van de voorzieningen vanaf kavelgrens dient de koper zelf te regelen en de kosten zijn ook voor rekening van de koper.

Hoe krijgt verkeer zijn plek in de nieuwe wijk? 
In Sonniuspark komen geen vrijliggende fietspaden in de woonstraten. Op de hoofdontsluitingswegen ligt asfalt, alle overige straten worden voorzien van klinkers. In de hele wijk geldt een maximum snelheid van 30 km per uur.

Is er een openbaar vervoer verbinding in de nieuwe wijk? 
De bestaande buslijnen over de Rooijseweg en door de Gentiaan blijven gehandhaafd. Er is een bushalte aan de Rooijseweg / hoek Penseelkever.

Hoeveel inritten mogen er op mijn perceel gemaakt worden?
Per kavel mag er één inrit worden gemaakt.

Komt er een extra aansluiting op de snelweg? 
Nee, voor Sonniuspark is een extra aansluiting op de snelweg niet nodig.

Disclaimer